32 இராஜாங்க அமைச்சுகளுக்கு செயலாளர்கள் நியமனம்

32 இராஜாங்க அமைச்சுகளுக்கு செயலாளர்கள் நியமனம்-State Ministry Secretaries for 32 State Ministry Appointed

32 இராஜாங்க அமைச்சுகளுக்கு செயலாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அவர்களுக்கான நியமனக்கடிதம் இன்று (09) பிற்பகல் ஜனாதிபதி செயலாளர் பீ.பி. ஜயசுந்தரவினால் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

கடந்த நவம்பர் 27ஆம் திகதி 38 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம் செய்து கொண்டதோடு, கடந்த டிசம்பர் 04 ஆம் திகதி ஜனாதிபதி தலைமையில் இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ முன்வைத்த இராஜாங்க அமைச்சுகளுக்கு செயலாளர்கள் நியமிப்பதற்கான யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியதற்கு அமைய குறித்த நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இராஜாங்க அமைச்சின் புதிய செயலாளர்கள்
1. எஸ்.எச். ஹரிச்சந்திர  - நீர் வழங்கல் வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு
2. பேராசிரியர் ரஞ்சித் திசாநாயக்க - நகர அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சு
3. எஸ். சேனாநாயக்க - நீர்ப்பாசன மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சு
4. எம்.சி.எல். ரொட்ரிகோ - காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சு
5. திருமதி. எஸ்.எச்.ஏ.என்.டி. அபேரத்ன - பொருளாதார மற்றும் கொள்கை அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சு
6. பீ.கே.எஸ். ரவீந்திர - பொது நிர்வாக மற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சு
7. டி.ஏ.டப்ளியு. வணிகசூரிய - புகையிரத சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சு
8. பேராசிரியர் சுனந்த மத்தும பண்டார - தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப இராஜாங்க அமைச்சு
9. திருமதி. டி.எஸ். விஜேசேகர - சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழில் முயற்சி இராஜாங்க அபிவிருத்தி அமைச்சு
10. திருமதி. எல்.டி. சேனாநாயக்க - சர்வதேச ஒத்துழைப்புகள் இராஜாங்க அமைச்சு
11. செல்வி. ஆர்.எஸ்.எம்.வி. செனெவிரத்ன - சுதேச மருத்துவ சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சு
12. திருமதி. ஏ.எஸ். பத்மலதா - மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார இராஜாங்க அமைச்சு
13. கே.எச்.டி.கே. சமரகோன் - மின்சக்தி இராஜாங்க அமைச்சு
14. எம்.ஏ.பி.வீ. பண்டாரநாயக்க - இளைஞர் விவகாரங்கள் இராஜாங்க அமைச்சு
15. எம். தேவசுரேந்திர - வலுச்சக்தி இராஜாங்க அமைச்சு
16. எஸ்.ஜீ. விஜேபந்து -  அரச முகாமைத்துவ மற்றும் கணக்கீட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சு
17. எஸ். அருமைநாயகம் - முதலீட்டு அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சு
18. எம்.எஸ்.எஸ்.எஸ். பெனாண்டோ - சுற்றுலா அபிவிருத்தி அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சு
19. சி.எஸ். லொக்குஹெட்டி - தொழிநுட்ப மற்றும் புத்தாக்க இராஜாங்க அமைச்சு
20. திருமதி. ஜீ.சி. கருணாரத்ன - மனித உரிமைகள் மற்றும் சட்ட மறுசீரமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சு
21. ஏ. சேனாநாயக்க - மகாவலி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சு
22. எம்.ஐ. அமீர் - ஏற்றுமதி விவசாய இராஜாங்க அமைச்சு
23. டி.டி. மாத்தற ஆரச்சி - அபிவிருத்தி வங்கிகள் மற்றும் கடன் முன்மொழிவுகள் இராஜாங்க அமைச்சு
24. என்.பி.வீ.சி. பியதிலக்க - துறைமுக அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சு
25. செல்வி. செல்வி.ஈ.எம்.எம்.ஆர்.கே. ஏக்கநாயக்க - போக்குவரத்து சேவைகள் முகாமைத்துவ இராஜாங்க அமைச்சு
26. செல்வி. கே.டப்ளியு.டீ.என். அமரதுங்க - நெடுஞ்சாலைகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சு
27. செல்வி. ஏ.கே.டப்ளியு.எம்.என்.கே. வீரசேகர - வன ஜீவராசிகள் வள இராஜாங்க அமைச்சு
28. திருமதி. ஏ.டி.சி. ரூபசிங்க - சுற்றாடல் இராஜாங்க அமைச்சு
29. கே.ஏ.கே.ஆர். தர்மபால - கடற்றொழில் மற்றும் நன்னீர் மீன்பிடிக் கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சு
30. செல்வி. கே.ஜி.ஏ. அலவத்த - சமூக பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சு
31. செல்வி. ஆர். விஜயலட்சுமி - சமூக மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சு
32. அநுராத விஜேகோன் - தேயிலை கைத்தொழில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சு


Add new comment

Or log in with...