மாகாண சபை தேர்தல் 2018 விசேட ஒளிபரப்பு - LIVE | தினகரன்

மாகாண சபை தேர்தல் 2018 விசேட ஒளிபரப்பு - LIVE

#பதுளை மாவட்டம்
சொரணதொட்ட பிரதேச சபை
 
#காலி மாவட்டம்
காலி மாநகர சபை
 
#குருணாகல் மாவட்டம்
குருணாகல் மாநகர சபை
 
#கம்பஹா மாவட்டம்
மினுவங்கொட நகர சபை
 
#பொலன்னறுவை மாவட்டம்
எலஹெர பிரதேச சபை
 
#பொலன்னறுவை மாவட்டம்
லங்காபுர பிரதேச சபை
 
#அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்
பெலியத்த பிரதேச சபை
 
#களுத்துறை மாவட்டம்
மதுகம பிரதேச சபை
 
#இரத்தினபுரி மாவட்டம்
எஹலியகொட பிரதேச சபை
 
#காலி மாவட்டம்
யக்கலமுல்ல பிரதேச சபை
 
#அம்பாறை மாவட்டம்
தெஹியத்தகண்டி பிரதேச சபை

#காலி மாவட்டம்
அக்மீமண பிரதேச சபை
 
#மாத்தறை மாவட்டம்
மாத்தறை மாநகர சபை
 
#மாத்தறை மாவட்டம்
அதுரெலிய பிரதேச சபை
 
#அம்பாறை மாவட்டம்
மஹாஓயா பிரதேச சபை
 
#அநுராதபுரம் மாவட்டம்
கெபிதிகொல்லாவ பிரதேச சபை

 
உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் 2018
#தேர்தல் #முடிவுகள்
 
#மாத்தறை மாவட்டம்
தெவிநுவர பிரதேச சபை
 
#யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்
காரைநகர் பிரதேச சபை
 
#மட்டக்களப்பு மாவட்டம்
ஏறாவூர் நகர சபை
 
#பொலன்னறுவை மாவட்டம்
எலஹெர பிரதேச சபை
 
#இரத்தினபரி மாவட்டம்
எஹலியகொட பிரதேச சபை
 
#களுத்துறை மாவட்டம்
களுத்துறை நகர சபை

#காலி மாவட்டம்
ஹிக்கடுவ மாநகர சபை
 
#அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்
சூரியவெவ பிரதேச சபை
 
#மொணராகலை மாவட்டம்
சியம்பலாண்டுவ பிரதேச சபை
 
#அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்
தங்காலை பிரதேச சபை
 
#யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்
வலிகாமம் தென்மேற்கு பிரதேச சபை
 
#களுத்தறை மாவட்டம்
பாலிந்த நுவர பிரதேச சபை
 
#அம்பாறை மாவட்டம்
தமண பிரதேச சபை
 
#அம்பாறை மாவட்டம்
அக்கரைப்பற்று மாநகர சபை
 
#மொணராகலை மாவட்டம்
மொணராகலை பிரதேச சபை
 
#களுத்துறை மாவட்டம்
வலல்லாவிட்ட பிரதேச சபை
 
#அம்பாறை மாவட்டம்
அம்பாறை நகர சபை
 
#வவுனியா மாவட்டம்
வவுனியா நகர சபை
 
#களுத்துறை மாவட்டம்
ஹொரணை பிரதேச சபை
 
#காலி மாவட்டம்
நெலுவ பிரதேச சபை

#கிளிநொச்சி மாவட்டம்
கரச்சி பிரதேச சபை
 
#காலி மாவட்டம்
கரந்தெனிய பிரதேச சபை
 
#மொணராகலை மாவட்டம்
படகும்புர பிரதேச சபை
 
#பதுளை மாவட்டம்
பண்டாரவளை மாநகர சபை
 
#அம்பாறை மாவட்டம்
இறக்காமம் பிரதேச சபை
 
#அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்
அம்பாந்தோட்டை மாநகர சபை
 
#காலி மாவட்டம்
போபே பொத்தல
 
#வவுனியா மாவட்டம்
வெங்கலசெட்டிகுளம் பிரதேச சபை
 
#யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்
வலிகாமம் கிழக்கு பிரதேச சபை
 
#அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்
லுணுகம்வெஹர பிரதேச சபை
 
#மொணராகலை மாவட்டம்
பிபிலை பிரதேச சபை
 
#மன்னார் மாவட்டம்
முசலி பிரதேச சபை
 
#மொணராகலை மாவட்டம்
புத்தள பிரதேச சபை
 
#மொணராகலை மாவட்டம்
கதிர்காமம் பிரதேச சபை
 
#காலி மாவட்டம்
-பலபிட்டி பிரதேச சபை
-பெந்தோட்டை பிரதேச சபை
-ரஜ்கம பிரதேச சபை
 
#அம்பாந்தோட்டை
தங்கல்ல நகர சபை
 
#அம்பாறை மாவட்டம்
-அட்டாளைச்சேனை பிரதேச சபை
-பதியதலாவ பிரதேச சபை
 
 
#முல்லைத்தீவு மாவட்டம்
-கரைத்துறைப்பற்றறு பிரதேச சபை
-மாந்தை கிழக்கு பிரதேச சபை
#வன்னி மாவட்டம்
-பச்சிளைப்பள்ளி பிரதேச சபை
-பூநகரி பிரதேச சபை
 
மாத்தறை மாவட்டம்
கிரிந்த புஹுல்வெல்ல பிரதேச சபை
 

காலி மாவட்டம்
அம்பலாங்கொட நகர சபை

முல்லைத்தீவு மாவட்டம்
மாந்தை கிழக்கு பிரதேச சபை

விசேட தேர்தல் ஒளிபரப்பு - 03

விசேட தேர்தல் ஒளிபரப்பு - 02

விசேட தேர்தல் ஒளிபரப்பு - 01

 


Add new comment

Or log in with...