மீண்டும் முஜிபுர் ரஹ்மான் பாராளுமன்றத்திற்கு

டயனா கமகே பாராளுமன்ற உறுப்பினராக செயற்பட முடியாது எனும் உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பின் விளைவாக வெற்றிடமான ஐ.ம.ச. தேசியப் பட்டியல் எம்.பி. பதவிக்கு முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபுர் ரஹ்மானை … Continue reading மீண்டும் முஜிபுர் ரஹ்மான் பாராளுமன்றத்திற்கு