பாடசாலை மாணவர்களுக்கான போசாக்குள்ள உணவு வழங்கும் திட்டம்

– 16,600 மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கீடு ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் பணிப்புரைக்கமைய பாடசாலை மாணவர்களுக்கு போசாக்குள்ள உணவு வழங்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்காக உலக உணவுத் திட்டத்தின் மூலம் பாடசாலைகளுக்கு … Continue reading பாடசாலை மாணவர்களுக்கான போசாக்குள்ள உணவு வழங்கும் திட்டம்