பாடசாலை உணவு வழங்கும் திட்டம் ஆரம்பம்

– சிறந்த கல்வியை வழங்க போசாக்கும் அவசியம் – எதிர்காலத்தில் பாடசாலைக் கல்வியில் AI – பாடசாலைக் கல்வி, பரீட்சை முறையை மாற்ற அரசு கவனம் நாட்டின் பிள்ளைகளுக்கு சிறந்த … Continue reading பாடசாலை உணவு வழங்கும் திட்டம் ஆரம்பம்