‘உரித்து’ வேலைத்திட்டம்: 10,000 குடும்பங்களுக்கு காணி உறுதிகள்

– இத்திட்டத்தில் 20 இலட்சம் விவசாயக் குடும்பங்களுக்கு காணி உறுதி – வரவு செலவு திட்டத்தில் ரூ. 2 பில்லியன்கள் ஒதுக்கீடு மக்களின் காணி உரிமையை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் ஜனாதிபதி … Continue reading ‘உரித்து’ வேலைத்திட்டம்: 10,000 குடும்பங்களுக்கு காணி உறுதிகள்