18% ஆக அதிகரிக்கும் VAT வரியால் ஒரு குடும்பத்தின் செலவு மேலும் ரூ. 40,000 அதிகரிக்குமா?

பெறுமதி சேர் வரி (VAT) உள்வாங்கப்பட்டுள்ள பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் மீது விதிக்கப்பட்டுள்ள ஏனைய வரிகளை நீக்கி உரிய வரி மாற்றங்களைச் செய்து VAT திருத்தத்தின் தாக்கத்தை குறைப்பதற்கு அவசியமான … Continue reading 18% ஆக அதிகரிக்கும் VAT வரியால் ஒரு குடும்பத்தின் செலவு மேலும் ரூ. 40,000 அதிகரிக்குமா?