போதிய உறுப்பினர்கள் இன்மையால் பாராளுமன்றம் ஒத்தி வைப்பு

பாராளுமன்றம் இன்று (10) பி.ப. 12.05 மணியளவில் நாளை (11) 9.30 மணிவரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. போதிய உறுப்பினர்கள் இன்மையால் (கூட்ட நடப்பெண்) இந்நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. பெறுமதி சேர் வரி (திருத்த) … Continue reading போதிய உறுப்பினர்கள் இன்மையால் பாராளுமன்றம் ஒத்தி வைப்பு