விவசாயிகளுக்கு காணி உறுதிப்பத்திரம் வழங்கும் திட்டம் அவர்களுக்கு அளிக்கும் கௌரவம்

– விவசாய ஏற்றுமதிப் பொருளாதாரத்தை மீள உருவாக்குவதற்கு முன்னுரிமை ஒவ்வொரு கிராமத்தையும் தொழில்முயற்சி கிராமமாக அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலம் ஏற்றுமதி பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்துவதாக ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்தார். தேவையான … Continue reading விவசாயிகளுக்கு காணி உறுதிப்பத்திரம் வழங்கும் திட்டம் அவர்களுக்கு அளிக்கும் கௌரவம்