'ஹரித தெயக்' தேசிய வீட்டுத் தோட்டச் செய்கை வேலைத்திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டம் ஆரம்பம்

முழு நாட்டையும் உள்ளடக்கும் வகையில் 22 இலட்சம் வீட்டுத் தோட்டங்களை இலக்காகக் கொண்டு செயற்படுத்தப்படும் 'ஹரித தெயக்' தேசிய வீட்டுத் தோட்டப் பயிர்ச்செய்கைத் திட்டம் எல்லா மாவட்டத்திலும் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டு வருகின்றது.

‘ஹரித தேயக்’ தேசிய வீட்டுத் தோட்ட யுத்தம் - 2022 செயற்றிட்டம் 2.2 மில்லியன் வீட்டுத் தோட்டங்களை இலக்காக கொண்டதாகும். இத்திட்டம் தற்போது நாடு முழுவதையும் உள்ளடக்கி ‘பசுமை நாள்’ தேசிய வீட்டுத்தோட்ட யுத்தம் – 2022’ என்ற பெயரில் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது. இந்த நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் முதற்கட்டம் தேசிய ரீதியில் 2022.03.29 ஆம் செவ்வாய்க்கிழமை காலை 9.18 மணிக்கு சுபவேளையில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

இவ்வேலைத்திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட வீட்டுத்தோட்ட பயிர்ச் செய்கையாளர்களுக்கு பயிர்க் கன்றுகள் வழங்கும் நிகழ்வு இறக்காமம் பிரதேச செயலாளர் அஷ்ஷெய்க் எம்.எஸ்.எம். ரஷ்ஷான் (நளீமி) தலைமையில் 2022.05.23 ஆம் திகதி திங்கட்கிழமை வரிப்பத்தான்சேனை -03 ஆம் பிரிவில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

இவ்வேலைத்திட்டத்திற்கு அமைவாக, பிரதேச செயலகத்தினால் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகளிலும் தெரிவு செய்யப்பட்ட வீட்டுத்தோட்ட பயிர்ச் செய்கையில் ஈடுபட்டுள்ள பயனாளிகளுக்கு மரக்கறி செடிக் கன்றுகள், விவசாய திணைக்களத்தினால் வழங்கப்படும் விதைப் பொதிகள், தென்னங்கன்றுகள், மருத்துவ செடிக் கன்றுகள், பழமரக் கன்றுகள், சிறு ஏற்றுமதி பயிர்க் கன்றுகள் போன்றவை வழங்கி வைக்கப்பட்டன.

இத்திட்டத்திற்குச் சமாந்தரமாக ஒவ்வொரு கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவிலும் உள்ள சமுர்த்திப் பயனாளிகளுக்கு மரக்கறிச் செடிகள், பயறுப் பொதிகள் இத்திட்டத்திற்கு இணையாக (ஒரு வீட்டிற்கு 40 கன்றுகள்) வழங்கி வைக்கப்பட்டதோடு நாற்றுமேடைகளில் விதையிடும் நிகழ்வும் இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வில் பிரதி திட்டமிடல் பணிப்பாளர் கே.எல். ஹம்சார், சமுர்த்தி தலைமைப்பீட முகாமையாளர் திருமதி வேரகொட, விவசாய போதனாசிரியர் எஸ்.ஏ.எம். அஸ்ஹர், அமைச்சுக்குப் பொறுப்பான அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் பயனாளிகள் பலரும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

றிசாத் ஏ.காதர்...

(ஒலுவில் மத்திய விசேட நிருபர்)


Add new comment

Or log in with...