வற் வரி | தினகரன்

வற் வரி

 •   றிஸ்வான் சேகு முகைதீன் பொருட்கள் சேவைகள் தொடர்பான மேலதிக பெறுமதி சேர் வரி (VAT) தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தத்தை அடுத்து, திருத்தப்பட்ட வரி எதிர்வரும்...
  2016-10-27 10:03:00
 •   றிஸ்வான் சேகு முகைதீன் வற் வரி மீதான திருத்த சட்டமூலம் அரசியலமைப்பிற்கு உட்பட்டதாகவே திருத்தப்பட்டுள்ளது என உச்சநீதிமன்றம் பாராளுமன்றத்திற்கு அறிவித்துள்ளதாக...
  2016-10-25 09:44:00
 •   றிஸ்வான் சேகு முகைதீன் பொருட்கள் சேவைகள் தொடர்பான பெறுமதி சேர் வரி தொடர்பிலான திருத்தச்சட்டம்  இன்று (04) பிற்பகல் பாராளுமன்றில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது....
  2016-10-04 10:51:00
 •  றிஸ்வான் சேகு முகைதீன்பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் தொடர்பில் விதிக்கப்படும் வரி ஆனது மாற்றியமைக்கப்பட்டது, இலங்கை அரசியலமைப்புக்கு முரணானது என உச்ச...
  2016-08-09 08:28:00
Subscribe to வற் வரி