அமைச்சரவை பதவியேற்பு (நேரடி) | தினகரன்

அமைச்சரவை பதவியேற்பு (நேரடி)

அமைச்சர்கள் விபரம்:
 
1. தேசிய கொள்கை மற்றும் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் அமைச்சு - ரணில் விக்ரமசிங்க
 
2. சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி, கிறிஸ்தவ சமய அமைச்சு - ஜோன் அமரதுங்க
 
3. நிலைபேறு அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அமைச்சு -  காமினி ஜயவிக்ரம
 
4. போக்குவரத்து அமைச்சராக - நிமால் சிறிபால டி சில்வா
 
5. சமூக நலன்புரி மற்றும் சமூக வலூவூட்டல் அமைச்சு - எஸ்.பி. திஸாநாயக்க
 
6. தொழிலாளர் மற்றும் தொழில் நலன்புரி அமைச்சு - டப்ளியூ.ரி.ஜே. செனவிரத்ன
 
7. பல்கலைக்கழக கல்வி, நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு - லக்ஸ்மன் கிரியெல்ல
 
8. அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு - அநுர பிரியதர்சன யாபா
 
9. தொழில்நுட்பம், தொழில்நுட்ப கல்வி மற்றும் தொழில் அமைச்சு - சுசில் பிரேமஜயந்த
 
10. நீதி மற்றும் சமாதான மற்றும் சிறைச்சாலைகள் அமைச்சு - திலக் மாரப்பன
 
11. சுகாதார, போசணை, சுதேச மருத்துவ அமைச்சு - ராஜித சேனாரத்ன 
 
12. நிதி அமைச்சு - ரவி கருணாநாயக்க
 
13. திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழில் பயிற்சி அமைச்சு - மஹிந்த சமரசிங்க
 
14. உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு - வஜிர அபேவர்தன
 
15. உள்ளக அபிவிருத்தி, வடமேல்மாகாண அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அமைச்சு - எஸ்.பி நாவின்ன
 
16. மாநாகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு - சம்பிக ரணவக
 
17. கடற்றொழில், நீரியல் வள அமைச்சு - மஹிந்த அமரவீர
 
18. பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சு - நவீன் திஸாநாயக்க
 
19. மின்வலு மற்றும் மீள் புதுப்பிப்பு அமைச்சு - ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய
 
20. கமத் தொழில் அமைச்சு - துமிந்த திஸாநாயக்க
 
21. புத்தசாசன அமைச்சு - விஜயதாஸ ராஜபக்‌ஷ
 
22. கிராமிய பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சு - பி. ஹரிசன்
 
23. அரச பரிபாலனம் மற்றும் முகாமைத்து அமைச்சு -  ரஞ்சித் மத்தும பண்டார
 
24. பாராளுமன்ற புனரமைப்பு, ஊடகத்துறை அமைச்சு - கயந்த கருணாதிலக
 
25. வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை அமைச்சு - சஜித் பிரேமதாஸ
 
26. துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல்துறை அமைச்சு - அர்ஜுண ரணதுங்க
 
27. காணி அமைச்சு - எம்.கே.டி.எஸ். குணவர்தன
 
28. மலையக கட்டுமான அடிப்படை வசதிகள், சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சு - பி. திகாம்பரம்
 
29. பெண்கள் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சு - சந்திராணி பண்டார
 
30. வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு - தலதா அத்துகோரள
 
31. கல்வி அமைச்சு - அகில விராஜ் காரிய வசம்
 
32. புனர்வாழ்வு மற்றும் மீள்குடியேற்றம், இந்து சமய அமைச்சு - டி.எம். சுவாமிநாதன்
 
33. பெற்றோலிய மற்றும் பெற்றோலிய வாயு - சந்திம வீரக்கொடி
 
34. விளையாட்டு அமைச்சு - தயாசிறி ஜயசேகர
 
35. தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சு - சாகல ரத்நாயக்க
 
36. தொலைத்தொடர்புகள் டிஜிற்றல் அடிப்படை வசதிகள் அமைச்சு -ஹரீன் பெனாண்டோ
 
37. தேசிய கலந்துரையாடல் அமைச்சு - மனோ கணேசன்
 
38. ஆரம்ப கைத்தொழில் அமைச்சு - தயா கமகே
 
39. கைத்தொழில் வாணிப அமைச்சு - ரிஷாத் பதியுதீன்
 
40. அரச தொழில் முயற்சிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சு - கபீர் ஹாஸிம்
 
41. நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சு - ரஊப் ஹக்கீம்
 
42. தபால், தபால் சேவைகள் மற்றும் முஸ்லிம் விவகார அமைச்சு – அப்துல். ஹலீம்
 
ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டவை
 
43. வெளிவிவகார அமைச்சு - மங்கள சமரவீர
 
44. நீதி அமைச்சு - விஜயதாஸ ராஜபக்‌ஷ
 
மற்றும்
45. அபிவிருத்தி உபாய மார்க்கம் மற்றும் சர்வதேச வர்த்தகம் - மலிக் சமரவிக்ரம (பதவி ஏற்கவில்லை)
 

Add new comment

Or log in with...