புத் 64 இல. 08

கர வருடம் மாசி மாதம் 07ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1433 ர.அவ்வல் பிறை 26

SUNDAY FEBRUARY 19,  2012

 

பட்டதாரிகள் நியமனத்திற்கும் கோயம்புத்தூர் சம்பவத்திற்கும் தொடர்பில்லை