மே 22 - ஜூன் 01 மின்வெட்டு: O/L பரீட்சைக்கு வசதியாக ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மின்வெட்டு இல்லை

மே 22 - ஜூன் 01 வரை:
- ஏனைய நாட்களில் மாலை 6.30 இற்கு பின் மின்வெட்டு கிடையாது
- பரீட்சை நடக்காத நண்பகல் 12.00 - பி.ப. 6.30 வரை 1 
¾ மணித்தியாலங்கள் முதல் 2 மணித்தியாலங்கள் 10 நிமிடங்கள் மின்வெட்டு

மே 23ஆம் திகதி முதல் ஜூன் 01 வரயான தினங்களில் மின்வெட்டு அமுல்படுத்துவது தொடர்பான அட்டவணையை இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

O/L பரீட்சைக்கு வசதியாக மே 22 மற்றும் மே 29 ஆகிய ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படாது எனவும், மே 22 முதல் ஜூன் 01 வரை ஏனைய நாட்களில் மாலை 6.30 மணிக்கு மேல் மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படாது எனவும், இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

குறித்த தினங்களில் நண்பகல் 12.00 மணி முதல் மாலை 6.30 மணி வரை பரீட்சை நடைபெறாத அந்நாட்களில் கைத்தொழில் வலயம் மற்றும் கொழும்பு வர்த்தக நகர வலயம் தவிர்ந்த அனைத்து வலயங்களிலும் 1 மணித்தியாலம் 45 நிமிடம் முதல் 2 மணித்தியாலம் 15 நிமிடம் வரை மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளது.

கைத்தொழில் வலயங்களுக்கு காலை 5.00 மணி முதல் மு.ப. 8.00 மணி வரையிலும், கொழும்பு வர்த்தக நகர வலயத்திற்கு காலை 6.00 மணி முதல் மு.ப. 9 மணி வரையிலும் 3 மணிநேரம் மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படும்.

நாட்டை 27 வலயங்களாக (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L | P,Q,R,S,T,U,V,W | MNO | XYZ | CC) பிரித்து ஒவ்வொரு வலயத்திலும் உள்ள பிரதேசங்களில்,

நாளைய மின்வெட்டு அட்டவணை, மே 21: 3 மணித்தியாலங்கள் 40 நிமிடங்கள்

ABCDEFGHIJKL | PQRSTUVW : 
 - மு.ப. 9.00 - பி.ப. 5.00 வரை 2 மணித்தியாலங்கள்
 - பி.ப. 5.00 - இரவு 10.00 வரை 1 மணித்தியாலம் 40 நிமிடங்கள்

MNO | XYZ  :
 - மு.ப. 5.00 - மு.ப. 8.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்

CC :
 - மு.ப. 6.00 - மு.ப. 9.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்


மே 23: 2 மணித்தியாலங்கள் 10 நிமிடங்கள்

ABCDEFGHIJKL | PQRSTUVW : 
 - பி.ப. 12.00 - பி.ப. 6.30 வரை 2 மணித்தியாலங்கள் 10 நிமிடங்கள்

MNO | XYZ  :
 - மு.ப. 5.00 - மு.ப. 8.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்

CC :
 - மு.ப. 6.00 - மு.ப. 9.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்


மே 24: 1 மணித்தியாலங்கள் 45 நிமிடங்கள்

ABCDEF | PQRS : 
 - பி.ப. 3.00 - பி.ப. 6.30 வரை 1 மணித்தியாலம் 45 நிமிடங்கள்

MNO | XYZ  :
 - மு.ப. 5.00 - மு.ப. 8.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்

CC :
 - மு.ப. 6.00 - மு.ப. 9.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்


மே 25: 2 மணித்தியாலங்கள் 15 நிமிடங்கள்

GHIJKL | TUVW : 
 - பி.ப. 2.00 - பி.ப. 6.30 வரை 2 மணித்தியாலம் 15 நிமிடங்கள்

MNO | XYZ  :
 - மு.ப. 5.00 - மு.ப. 8.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்

CC :
 - மு.ப. 6.00 - மு.ப. 9.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்


மே 26 - 27: 2 மணித்தியாலங்கள் 10 நிமிடங்கள்

ABCDEFGHIJKL | PQRSTUVW : 
 - பி.ப. 12.00 - பி.ப. 6.30 வரை 2 மணித்தியாலங்கள் 10 நிமிடங்கள்

MNO | XYZ  :
 - மு.ப. 5.00 - மு.ப. 8.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்

CC :
 - மு.ப. 6.00 - மு.ப. 9.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்


மே 28: 2 மணித்தியாலங்கள் 15 நிமிடங்கள்

GHIJKL | TUVW : 
 - பி.ப. 2.00 - பி.ப. 6.30 வரை 2 மணித்தியாலம் 15 நிமிடங்கள்

MNO | XYZ  :
 - மு.ப. 5.00 - மு.ப. 8.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்

CC :
 - மு.ப. 6.00 - மு.ப. 9.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்


மே 29: மின் வெட்டு அமுல்படுத்தப்படாது

மே 30: 2 மணித்தியாலங்கள் 15 நிமிடங்கள்

ABC | PQ : 
 - மு.ப. 4.15 - பி.ப. 6.30 வரை 2 மணித்தியாலம் 15 நிமிடங்கள்

MNO | XYZ  :
 - மு.ப. 5.00 - மு.ப. 8.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்

CC :
 - மு.ப. 6.00 - மு.ப. 9.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்


மே 31: 2 மணித்தியாலங்கள் 15 நிமிடங்கள்

DEF | RS : 
 - மு.ப. 4.15 - பி.ப. 6.30 வரை 2 மணித்தியாலம் 15 நிமிடங்கள்

MNO | XYZ  :
 - மு.ப. 5.00 - மு.ப. 8.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்

CC :
 - மு.ப. 6.00 - மு.ப. 9.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்


ஜூன் 01: 2 மணித்தியாலங்கள் 10 நிமிடங்கள்

ABCDEFGHIJKL | PQRSTUVW : 
 - பி.ப. 12.00 - பி.ப. 6.30 வரை 2 மணித்தியாலங்கள் 10 நிமிடங்கள்

MNO | XYZ  :
 - மு.ப. 5.00 - மு.ப. 8.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்

CC :
 - மு.ப. 6.00 - மு.ப. 9.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்

மின் வெட்டு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளது.

போதிய எரிபொருள் இன்மை காரணமாக இலங்கை மின்சார சபையினால் விடுக்கப்பட்டுள்ள வேண்டுகோளுக்கிணங்க இவ்வாறு திட்டமிட்ட மின்வெட்டுக்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக, ஆணைக்குழு (PUCSL) தெரிவித்துள்ளது.

(மின்வெட்டு பிரதேச பட்டியல் விரைவில் இணைக்கப்படும்)

PDF File: 

Add new comment

Or log in with...