கவர்ச்சியான ஒளிமயமாக்கலுடன் புதிய களனி பாலம் திறக்கப்படும்