7 அமைச்சரவை அமைச்சுகளுக்கு புதிய செயலாளர்கள் நியமனம் | தினகரன்

7 அமைச்சரவை அமைச்சுகளுக்கு புதிய செயலாளர்கள் நியமனம்

7 அமைச்சரவை அமைச்சுகளுக்கு புதிய செயலாளர்கள் நியமனம்-New Secretaries Appointed to 7 Cabinet Ministries

ஏழு அமைச்சரவை அமைச்சுகளுக்கு புதிய செயலாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஜனாதிபதியினால் இந்நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

புதிய செயலாளர்களின் பெயர் விபரம் வருமாறு

1. திருமதி எஸ்.எம். மொஹமட் :
நீதி, மனித உரிமைகள் மற்றும் சட்ட மறுசீரமைப்பு அமைச்சு

2. ஜே.ஜே. ரத்னசிறி:
பொது நிர்வாகம், உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு

3. எஸ். ஹெட்டியராச்சி:
சுற்றுலா மற்றும் விமான சேவைகள் அமைச்சு

4. HKDWMNB ஹபுஹின்ன
மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகாரங்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்சு

5. திருமதி ஜே.எம்.பி. ஜயவர்தன:
உள்நாட்டு வர்த்தகம், உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் நுகர்வோர் நலன்புரி அமைச்சு

6. மேஜர் ஜெனரல் (ஓய்வு பெற்ற) ஏ.கே.எஸ். பெரேரா:
மகாவலி, விவசாயம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் கிராமி அபிவிருத்தி அமைச்சு

7. மேஜர் ஜெனரல் சஞ்சீவ முனசிங்க:
சுகாதார மற்றும் சுதேச மருத்துவ அமைச்சு


Add new comment

Or log in with...