பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க இராஜினாமா | தினகரன்


பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க இராஜினாமா

பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க இராஜினாமா-Minister Patali Champika Ranawaka Resign from his Ministerial Portfolio

பெருநகரங்கள் மற்றும் மேற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சர் பாட்டலி சம்பிக ரணவக்க தனது அமைச்சு பதவியிலிருந்து இராஜினாமா செய்துள்ளார்.


Add new comment

Or log in with...