அடுத்த சமூகங்களோடு உறவாடல் ஒரு கோட்பாட்டு விளக்கம் | தினகரன்

அடுத்த சமூகங்களோடு உறவாடல் ஒரு கோட்பாட்டு விளக்கம்

இனக் கலவரங்களை அடிக்கடி சந்தித்து வரும் இலங்கை முஸ்லிம்  சமூகத்தினுள்ளே முஸ்லிம் அல்லாதவர்களோடு உருவாகும் முரண்பாடுகளையும், வன்முறைசார் நடவடிக்கைகளையும் தவிர்த்துக் கொள்வது எவ்வாறு என்பது இப்போது  பேசு பொருளாகவும், நீண்ட கலந்துரையாடல்களாகவும் மாறிப் போயிருப்பதை அவதானிக்கிறோம்.

இக் கலவரங்களின் பொதுக் காரணங்களை ஆராய்வது போன்றே எம்முள்ளே காணப்படும் உறவாடல்களில் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும் காரணிகளை ஆராய்வதும் அவசியமானது. இந் நிலையில் நாம் எமது சிந்தனைகளையும், வாழ்வொழுங்குகளையுமே மீள் பரிசோதனைக்குட்படுத்தத் தயங்கக் கூடாது. யாருக்கோ பயந்து நாம் இவற்றைச் செய்வதாகக் கருதாது இஸ்லாமியப் பார்வையில் அர்த்தமற்றவற்றை வீம்புடன் பிடிவாதமாகப் பின்பற்றுவது எந்த வகையிலும் முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு நலன் பயப்பதல்ல என்பதை நாம் உணர வேண்டும்.

இப் பகுதியில் ஓர் அடிப்படைப் பிரச்சினையை ஆராய்வோம். முஸ்லிம் அல்லாதோர் பற்றிய எமது சிந்தனை அல்லது கற்பிதம் முஸ்லிம் அல்லாதோர் நோக்கிய எமது நடத்தையை நெறிப்படுத்தும் அடிப்படைக் காரணியாகும்.

இஸ்லாத்தின் வட்டத்திற்கு வெளியிலிருப்போன் “காபிர்” – நிராகரிப்பாளன் என அடையாளப்படுத்தி அத்தகைய முஸ்லிம் அல்லாதோர் அனைவரையும் எம்மை பௌதீக ரீதியாகவும், மானசீக ரீதியாகவும் அழிக்க வரும் கூட்டத்தினர் எனக் கொள்ள வேண்டுமா? அப்போது அவர்களை நோக்கிய எமது நடத்தை மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் கூடிய மூடுண்ட அமைப்பையே கொண்டிருக்கும்.

ஆனால் அல்குர்ஆன் பொதுவாக மனிதர்களை உடன்பிறந்த சகோதரர்களாகப் பார்க்கிறது. அல் குர்ஆன் பின்வருமாறு கூறுகிறது;

“மனிதர்களே உங்களை நாம் ஒரு ஆணிலிருந்தும் ஒரு பெண்ணிலிருந்தும் படைத்தோம்” (ஸூரா ஹுஜராத் : 49 : 13)

“மனிதர்களே உங்களை ஒரே ஆன்மாவிலிருந்து படைத்த உங்களது இரட்சகனைப் பயந்து கொள்ளுங்கள் ..” (ஸூரா நிஸா  : 04 : 01)

இந்த வகையில் ஒரு முஸ்லிம் அடுத்த இனத்தின், சமூகத்தின், மதத்தின் அங்கத்தவர்களை இரத்த உறவு கொண்ட மனிதர்களாகப் பார்க்க வேண்டும் என்பது தெளிவாகிறது.

அல்குர்ஆன் மேலும் விவரிப்பதைப் பார்ப்போம் :

“மலக்குகளை நோக்கி உமது இரட்சகன் கூறினான்: நான் மனிதனை மண்ணால் படைக்கப் போகிறேன். அவனைச் சீராக செப்பனிட்டு அவனில் எனது ஆன்மாவை ஊதினால் நீங்கள் அவனுக்கு சிரம் தாழ்த்துங்கள்”.    (ஸூரா ஸாத் : 38 : 71, 72)

இந்த வசனத்தின் பின்னணியில் மனிதர்கள் அனைவரும் – முஸ்லிம், முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள் உட்பட அல்லாஹ் படைத்த விஷேட ஆன்மாவைக் கொண்டவர்கள். எனவே அவர்கள் எல்லோரிடமும் ஒழுக்க உணர்விருக்கும், சீரான அறிவு நிலையும் காணப்படும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. இந்த வகையிலேயே முதன் முதலாக இறங்கிய ஐந்து வசனங்களின் இறுதியாக அல்லாஹ் : “மனிதனுக்கு அவன் அறியாதவற்றை அல்லாஹ் கற்றுக் கொடுத்தான்” என்கிறான். இந்த வசனத்தில் “மனிதனுக்கு” என அல்குர்ஆன் குறிப்பிட்டமையை நாம் அவதானத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

மேலே நாம் பார்த்த அல்குர்ஆன் வசனங்களின் பின்னணியிலேயே மனிதர்கள் அனைவரும் கண்ணியத்துக்குரியவர்கள் என அல்குர்ஆன் கூறுகிறது :

“நிச்சயமாக நாம் மனிதர்களை கண்ணியப்படுத்தினோம். கரையிலும், கடலிலும் நாம் அவர்களைச் சுமந்தோம். அவர்களுக்கு சிறந்தவற்றை உணவாக அளித்தோம். நாம் படைத்த அதிகமானவற்றை விட அவர்களை மேம்படுத்தினோம்.     (ஸூரா இஸ்ரா : 17 : 70)

இந்த வகையில் மனிதன் என்ற வகையில் முஸ்லிமோ, முஸ்லிம் அல்லாதவரோ அனைவரும் கண்ணியத்துக்குரியவர்கள். மனிதர்கள் என்ற வகையில் அனைவரும் மதிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். அனைவருக்கும் அவர்களுக்கான உரிமைகள் வழங்கப்பட வேண்டும்.

அல்குர்ஆன் மேலே குறிப்பிட்ட வசனங்களில் மட்டுமல்ல, மிகப் பல இடங்களில் மனிதனைப் பற்றியோ அல்லது அவனை விளித்தோ பேசுகிறது. அல்குர்ஆனில் “இன்ஸான்” – மனிதன் என்ற சொல் 63முறைகள் வருகின்றது. அதன் ஒத்த கருத்துள்ள சொல்லான “பனீ ஆதம்” – ஆதமின் பிள்ளைகள் என்ற சொல் ஆறு முறைகள் வருகிறது. பன்மை சொல்லான “நாஸ்” – மக்கள் என்ற சொல் 240முறைகள் வருகின்றது.

அல்குர்ஆனின் இத்தகைய போக்கின் காரணமாகவே மானுடம் அல்லது மனிதம் இஸ்லாத்தின் ஒரு சிறப்புப் பண்பாகக் கொள்ளப்படுகிறது. “இஸ்லாத்தின் பொது சிறப்புப் பண்புகள்”என்ற தமது நூலில் ஷெய்க் யூசுப் அல் கர்ளாவி இதற்காக ஒரு தனி அத்தியாத்தை ஒதுக்கி ஆராய்ந்துள்ளார்.

இந்த வகையில் முஸ்லிம்கள் “காபிர்” என்ற சிந்தனைச் சிறையில் மூடுண்டு அடுத்த மனிதர்களை நோக்காது “மனிதம்” எள்ற பொதுத் தளத்திற்கு வர வேண்டும். இந்த மனித சமூகத்தின் நலன்களுக்காகவும், சுபீட்சமான வாழ்விற்காகவும் பாடுபட வேண்டும். உண்மையில் முஸ்லிம் சமூகத்தின் பணி அதுவேயாகும். அல்குர்ஆன் கூறுகிறது :

“நீங்கள் மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட சிறந்த சமூகத்தினர் .”(ஸூரா ஆல இம்ரான் 3 : 110)

இங்கு “மக்களுக்காக” என்ற பிரயோகத்தைக் கவனத்திற்கொள்ள வேண்டும்.

மக்களோடு உறவாடி அவர்களோடு இணைந்து நன்மைகளை வளர்த்து, தீமைகளை ஒழித்து வாழுங்கள் என முஸ்லிம்களை நோக்கி இவ்வசனம் கட்டளை இடுகிறது.

அஷ்ஷெய்க் எம்.ஏ.எம் மன்ஸூர் (நளீமி)

(பணிப்பாளர், அல் குர்ஆன் திறந்த கல்லூரி)

 


Add new comment

Or log in with...