நள்ளிரவு முதல் எரிபொருள் விலை ஏற்றம் | தினகரன்


நள்ளிரவு முதல் எரிபொருள் விலை ஏற்றம்

நள்ளிரவு முதல் எரிபொருள் விலை ஏற்றம்-Fuel Price Increased-Petrol OCT 92 by Rs 6-Petrol OCT by Rs 5-Auto Diesel by Rs 4-Super Diesel by Rs 8 Midnight Today-Feb 11 2018

எரிபொருள் விலை சூத்திரத்திற்கு அமைய, எரிபொருட்களின் விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

பெற்றோல் ஒக்டேன் 92 ரூபா 6 இனாலும், பெற்றோல் ஒக்டேன் 95 ரூபா 5 இனாலும் ஒட்டோ டீசல் ரூபா 4 இனாலும், சுப்பர் டீசல் ரூபா 8 இனாலும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதற்கமைய இன்று நள்ளிரவு (12) முதல் அமுலாகும் வகையில், குறித்த விலை அதிகரிப்பு அமுலுக்கு வருவதாக, நிதியமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

எரிபொருள் விலை சூத்திரத்திற்கு அமைய, மாதாந்த விலை மறுசீரமைப்புக்கு அமைவாக, கடந்த ஜனவரி 11 ஆம் திகதி முதல் அமுலாகும் வகையில் எரிபொருட்களின் விலைகள் குறைக்கப்பட்டன.

இதன்போது பெற்றோல் ஒக்டேன் 92, 95 மற்றும் ஒட்டோ டீசல் ஆகியவற்றின் விலைகள் ரூபா 2 இனாலும் சுப்பர் டீசலின் விலை ரூபா 3 இனாலும் குறைக்கப்பட்டன.

இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபன (CPC) எரிபொருள் விலைகள்

  • பெற்றோல் Octane 92 - ரூபா 123 இலிருந்து ரூபா 129 ஆக ரூபா 6 இனாலும்
  • பெற்றோல் Octane 95 - ரூபா 147 இலிருந்து ரூபா 152 ஆக ரூபா 5 இனாலும்
  • ஒட்டோ டீசல் - ரூபா 99 இலிருந்து ரூபா 103 ஆக ரூபா 4 இனாலும்
  • சுப்பர் டீசல் - ரூபா 118 இலிருந்து ரூபா 126 ஆக ரூபா 8 இனாலும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

(9.58pm)

இலங்கை இந்திய எண்ணெய் நிறுவனமும் (Lanka IOC) எரிபொருள் விலைகளை அதிகரித்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

அதற்கமைய இன்று நள்ளிரவு (12) முதல் அமுலாகும் வகையில், பெற்றோல் ஒக்டேன் 95 ரூபா 5 இனாலும் ஒட்டோ டீசல் ரூபா 4 இனாலும், சுப்பர் டீசல் ரூபா 8 இனாலும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

பெற்றோல் Octane 92 இன் விலையில் மாற்றமில்லை.

IOC - இந்தியன் ஒயில் நிறுவனம்

  • பெற்றோல் Octane 92 - ரூபா 131 (மாற்றமில்லை)
  • பெற்றோல் Octane 95 - ரூபா 150 இலிருந்து ரூபா 155 ஆக ரூபா 5 இனாலும்
  • ஒட்டோ டீசல் - ரூபா 99 இலிருந்து ரூபா 103 ஆக ரூபா 4 இனாலும்
  • சுப்பர் டீசல் - ரூபா 118 இலிருந்து ரூபா 126 ஆக ரூபா 8 இனாலும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

Add new comment

Or log in with...