இரு அமைச்சர்கள், 5 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம் | தினகரன்

இரு அமைச்சர்கள், 5 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்

இரு அமைச்சர்கள், 5 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-2 New Cabinte Ministers & 5 State Ministers Sworn

மூன்று அமைச்சுகளின் செயலார்களும் நியமனம்

அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள் இருவர், மற்றும் இராஜாங்க அமைச்சர்கள் 5 பேர் உள்ளிட்ட 7 பேர்,  அமைச்சர்களாக பதவிப் பிரமாணம் செய்து கொண்டுள்ளனர்.

இன்று முற்பகல் (08) ஜனாதிபதியின் உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில், ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் அவர்கள் பதவிப் பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.

அவர்களது பெயர் விபரங்கள் பின்வருமாறு :

அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள்

இரு அமைச்சர்கள், 5 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-2 New Cabinte Ministers & 5 State Ministers Sworn

1. சுசில் பிரேமஜயந்த - பொது நிர்வாக, உள்நாட்டலுவல்கள், நீதி அமைச்சர்

இரு அமைச்சர்கள், 5 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-2 New Cabinte Ministers & 5 State Ministers Sworn

2. பந்துல குணவர்தன - சர்வதேச வர்த்தகம், முதலீட்டு அபிவிருத்தி அமைச்சர்

இராஜாங்க அமைச்சர்கள்
இரு அமைச்சர்கள், 5 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-2 New Cabinte Ministers & 5 State Ministers Sworn

3. அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா - நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்

இரு அமைச்சர்கள், 5 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-2 New Cabinte Ministers & 5 State Ministers Sworn

4. சாலிந்த திசாநாயக்க - சுதேச வைத்திய இராஜாங்க அமைச்சர்

இரு அமைச்சர்கள், 5 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-2 New Cabinte Ministers & 5 State Ministers Sworn

5. சீ.பீ. ரத்நாயக்க - போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சர்

இரு அமைச்சர்கள், 5 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-2 New Cabinte Ministers & 5 State Ministers Sworn

6. எஸ்.எம். சந்திரசேன - சமூக வலுவூட்டல் இராஜாங்க அமைச்சர்

இரு அமைச்சர்கள், 5 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்-2 New Cabinte Ministers & 5 State Ministers Sworn

7. லக்ஷமன் வசந்த பெரேரா - சர்வதேச வர்த்தக இராஜாங்க அமைச்சர்

புதிய அமைச்சுகளுக்கு 3 செயலாளர்கள் நியமனம்

மூன்று அமைச்சுக்களுக்கான புதிய செயலாளர்கள் இன்று (08) முற்பகல் ஜனாதிபதியின் உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவிடமிருந்து தமது நியமனக் கடிதங்களை பெற்றுக்கொண்டனர்.

அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களின் பெயர்கள் பின்வருமாறு.

3 அமைச்சுகளுக்கு செயலாளர்கள் நியமனம்-Ministry Secretareis Appointed for 3 Ministries

1. ஜே.ஜே. ரத்னசிறி - பொது நிர்வாக உள்நாட்டலுவல்கள், நீதி அமைச்சு

3 அமைச்சுகளுக்கு செயலாளர்கள் நியமனம்-Ministry Secretareis Appointed for 3 Ministries

2. எஸ்.பீ. கொடிகார - சர்வதேச வர்தகம், முதலீட்டு அபிவிருத்தி அமைச்சு

3 அமைச்சுகளுக்கு செயலாளர்கள் நியமனம்-Ministry Secretareis Appointed for 3 Ministries

3. ஆர்.டபிள்யு.ஆர். பேமசிறி - நெடுஞ்சாலைகள், வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சு


Add new comment

Or log in with...