மேலும் 13 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு (PHOTO) | தினகரன்


மேலும் 13 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு (PHOTO)

மேலும் 13 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு-13 More Ministers Sworn

இரு அமைச்சரவை அமைச்சர்கள், 05 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் மற்றும் 06 பிரதி அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட 13 பேர், ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவின் முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.

அவர்களது பெயர் விபரங்கள் பின்வருமாறு :-

அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள்

மேலும் 13 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு-13 More Ministers Sworn
1. துமிந்த திசாநாயக்க - நீர்ப்பாசனம், நீர் வளங்கல் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சர்

மேலும் 13 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு-13 More Ministers Sworn

2. தயாசிறி ஜயசேகர - திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிற் பயிற்சி அமைச்சர்

இராஜாங்க அமைச்சர்கள்

மேலும் 13 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு-13 More Ministers Sworn
3. பியசேன கமகே - இளைஞர், மகளிர்  மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சர்

மேலும் 13 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு-13 More Ministers Sworn
4. லக்ஷ்மன் செனவிரத்ன - பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்

மேலும் 13 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு-13 More Ministers Sworn
5. எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா - பெருந்தெருக்கள், வீதி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்

மேலும் 13 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு-13 More Ministers Sworn
6. மொஹான்லால் கிரேரு - கல்வி மற்றும் உயர் கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்

மேலும் 13 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு-13 More Ministers Sworn
7. ஸ்ரீயானி விஜேவிக்ரம - மாகாண சபைகள், உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை

பிரதி அமைச்சர்கள்

மேலும் 13 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு-13 More Ministers Sworn
8. அங்கஜன் இராமநாதன் - விவசாய பிரதி அமைச்சர்

மேலும் 13 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு-13 More Ministers Sworn
9. மனுஷ நாணயக்கார - தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பிரதி அமைச்சர்

மேலும் 13 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு-13 More Ministers Sworn
10. இந்திக்க பண்டாரநாயக்க - வீடமைப்பு மற்றும் நகர அபிவிருத்தி பிரதி அமைச்சர்

மேலும் 13 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு-13 More Ministers Sworn
11. சாரதி துஷ்மந்த - நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள்  மறுசீரமைப்பு பிரதி அமைச்சர்

மேலும் 13 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு-13 More Ministers Sworn
12. நிஷாந்த முத்துஹெட்டிகம - துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்துறை பிரதி அமைச்சர்

மேலும் 13 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு-13 More Ministers Sworn
13. காதர் மஸ்தான் - மீள்குடியேற்றம் புனர்வாழ்வு மற்றும் வடக்கு அபிவிருத்தி பிரதி அமைச்சர்


Add new comment

Or log in with...