சப்ரகமுவ பாடசாலைகளில் மீண்டும் வூசூ விளையாட்டுக்கு அனுமதி | தினகரன்

சப்ரகமுவ பாடசாலைகளில் மீண்டும் வூசூ விளையாட்டுக்கு அனுமதி

சப்ரகமுவ மாகாணத்தின் இரத்தினபுரி மற்றும் கேகாலை மாவட்ட பாடசாலைகளில் மீண்டும் வூசூ விளையாட்டினை நடைமுறைப்படுத்துவத ற்கான அனுமதியை சப்ரகமுவ மாகாணவிளை யாட்டுப் பிரிவு வழங்கியுள்ளது.

சப்ரகமுவ மாகாண கல்வித் திணைக்களம் வல யக் கல்விக் காரியாலயங்களினூடாக இந்த ஏற் பாடுகளை சில நிபந்தனைகளுடன் மேற்கொ ண்டு வருகிறது.

இதற்கிணங்க பாடசாலை வூசூ பயிற்சியாளர்க ளுக்கு மேலதிகமாக வெளிப் பயிற்சியாளர்க ளின் பயிற்சிகளை பெறுவதாயின் விசேடமாக சப்ரகமுவ மாகாண பாடசாலை வூசூ பயிற்சி ச ங்கத்தின் அனுமதியை பெற்றுக்கொள்ள வே ண்டும் என வலியுருத்தப்பட்டுள்ளது.

(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்) 


Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...